: : Особистості Волинської обласної Малої академії наук

 Волинська обласна МАН  | Головна сторінка  | Всі особистості  |


Рожило (Левчук) Марія Андріївна
Рожило (Левчук) Марія Андріївна


Інформаційна довідка


1. Прізвище, ім’я та по батькові:

Рожило (Левчук) Марія Андріївна

2. Дата народження: 08.01.1981 р.

3. Місце народження: м. Луцьк

4. Відомості про родину, сімейний стан: заміжня

5. Інформація про навчання в Малій академії наук, напрямок науково-дослідницької діяльності:

Навчалася в МАН протягом двох років (у 10–11 класі). Науковою роботою за напрямом «філологічні науки (українська мова та література)» науковий керівник – Т.Є. Масицька, к. ф. н., доц. ВНУ ім. Лесі Українки.

6. Творчий і науковий доробок:

Захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (2008 р.); опубліковано тези та наукові статті у фахових виданнях (додаток 1).

7. Інформація про наукове керівництво, а також про людей, яким завдячує особа на шляху самопізнання і самовизначення:

Захоплення філологією – ще зі школи. Моє самопізнання відбувалося під впливом вчителів-мовників, а згодом – керівника Т. Масицької, викладачів Волинського національного університету, зокрема С. Богдан, І. Констанкевич.

На шляху самовизначення велику роль у моєму житті відіграла керівник кандидатської дисертації професор А. Бойко, яка стала взірцем науковця, вчителя, жінки.

8. Захоплення:

Захоплююсь вивченням дитячих релігійних видань та преси церков та релігійних організацій Волині; знайомлюсь із книжковими новинками волинських видавництв.

9. Філософія індивідуального успіху, кредо життя, етичні принципи,
світогляд тощо.


Не можу сказати, що вже досягла успіхів. Переконана: все ще попереду. Вважаю, що рухаюсь у чітко визначеному напрямку, а саме: займаюсь улюбленою викладацькою роботою, знаходжу спільну мову зі студентами, керую їх науковими роботами, консультую. Керуюсь принципом, що хороший викладач має дослухатися до думки студентів.

10. Плани на майбутнє

Планую разом зі студентами реалізувати декілька видавничих проектів.


11.Наукові статті

Список публікацій Рожило Марії Андріївни, канд. наук із соціальних комунікацій, доцента кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки:
• Левчук М. А. Проблеми християнської моралі на сторінках сучасної православної періодики Волині //Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. «Журналістика». – К., 2005. – Вип. 13. – С. 56 – 57.
• Левчук М. А. Діалог Церкви і держави: концептуальні проблеми (на матеріалі православної газети «Дзвони Волині») //Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Т. 19. – С. 126 – 129.
• Левчук М. А. Православна газета «Дзвони Волині» (1991 – 2005) як тип сучасного релігійного видання //Філологічні студії: Наук. часопис. – Луцьк, 2005. – № 1 – 2. – С. 220 – 227.
• Левчук М. А. Соціальна та морально-етична проблематика на шпальтах часописів Православної Церкви //Філологічні студії: Наук. часопис. – Луцьк, 2005. – № 3 – 4. – С. 334 – 349.
• Левчук М. А. Періодика Православної Церкви Волині та її місце в інформаційному просторі України //Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 304 – 309.
• Левчук М. А. Періодика Православної Церкви в інформаційному просторі держави (на матеріалі преси Волині (1867 – 2006 рр.) //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология». – Симферополь, 2006. – Т. 19 (58). – № 5. – С. 53 – 59.
• Левчук М. А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах «Почаевского листка» (1887 – 1917 рр.) і «Почаевских известий» (1906 – 1909 рр.) //Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 42 – 51.
• Левчук М. А. Релігійна періодика Волині в контексті проблеми толерантності //Журналістика – 2005 у контексті сучасних професійних стандартів та трансформації журналістської освіти: Міжнародна науково-практична конференція; Київ, 26 – 28 травня, 2005 р.: Матеріали /Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; Упорядк. Н. Ващенко. – К.: ІЖКНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – С. 93 – 100.
• Левчук М. А. Православна періодика Волині: стилістика релігійного тексту //Стиль і текст. –К.: Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2006. – Вип. 7. – С. 101 – 109.
• Левчук М. А. Епістолярний образ Лесі Українки //Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. – Т. 3. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – С. 260 – 268.
• Левчук М. А. Освітньо-виховна проблематика на шпальтах журналу «Волынские епархиальные ведомости» (1867 – 1917) //Наукові записки Інституту журналістики /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2007. – С. 244 – 248.
• Левчук М. А. Дмитро Богдашевський – публіцист, журналіст і редактор //Журналістика: Наук. зб. – К.: Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 6. – С. 93 – 99.
• Левчук М. А. Особливості лексики православних мас-медіа (на матеріалі газети «Дзвони Волині» (1991 – 2006) //Мова і культура. Наук. журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. – Вип. 9. – Т.VII (95). Мова і засоби масової інформації. – С. 203 – 208.
• Левчук М. А. Загальна характеристика православної преси Волині (1991 – 2006 рр.) //Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. – Львів, 2007. – Вип. 1 (45). – С. 61 – 66.
• Левчук М. А. Проблематика періодики Православної Церкви Волині початку ХХ ст.: досвід і традиції //Українська журналістика ХХ століття: досвід, традиції, практичні уроки: Матеріали секційного засідання кафедри історії літератури та журналістики Міжнар. студ. наук. конф. «Журналістська практика студентів у контексті Болонського процесу», Київ, 29 – 30 березня 2007 р. /Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. Ін-т журналістики; За ред. Н. М. Сидоренко. – К., 2007. – С. 11 – 13.
• Левчук М. А. Публіцистичний доробок Ореста Новицького в контексті православної церковної періодики //Образ. – К.: Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту імені Т. Шевченка, 2007. – Вип. 8. – С. 5 – 12.
• Левчук М. А. Образність релігійного тексту (на матеріалі сучасної православної преси Волині) //Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – № 2. – С. 318 – 322.
• Левчук М. А. Преса Православної церкви Волині періоду незалежності України: проблемно-тематичний аспект //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – Вип. 17. – С. 247 – 252.
• Левчук М. А. Сучасна преса Православної Церкви Волині як комунікаційна система: складові морально-етичної концепції //Ученые записки национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Сициальные коммуникации». – Сімферополь, 2009. – Т. 22 (61). – № 2. – С. 651 – 655.
• Левчук М. А. Газета «Волинські єпархіальні відомості» (2004 – 2009) у системі видань Української православної церкви //Українське журналістикознавство. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 14 – 19.
• Левчук М. А. Релігійно-громадський часопис «Шлях»(Луцьк, 1937 – 1939) у боротьбі за Українське православ’я //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – 2009. – № 874, Вип. 1. – С. 61 – 66.
• Рожило М. А. Проблеми виховання молоді на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1991 – 2010) //Ученые записки национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Сициальные коммуникации». – Сімферополь, 2010. – Т. 23 (62). – Част. 2. – № 2. – С. 414 – 418.


(c) 2011 Відділення обчислювальної техніки і програмування ВО МАН